De website: Gravex.be (hierna het “Platform”)
is een initiatief van:
Triplus Solutions
Liersesteenweg 199
2520 Emblem
BE : 0834.070.138
E-mail : hello@garvex.be

(hierna “wij” of “Triplus Solutions” of de “Verkoper”)

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd). Bepaalde voorwaarden gelden enkel voor de “Afnemer/Klant” of voor de “Aanbieder”. Bepaalde voorwaarden gelden voor beide (de “Gebruiker”).
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking al de gegraveerde producten en andere producten die via het Platform worden aangeboden. (Hierna “het Product” genoemd).
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.
Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.
Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.
2. Platform
a. Toegankelijkheid en navigatie
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.
Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.
Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.
b. Inhoud
Triplus Solutions bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.
Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.
Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Triplus Solutions is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.
c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers
1) Registratie
De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het Platform hebben voltooid, en die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.
Triplus Solutions behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.
2) Uitschrijven
De Gebruiker die geregistreerd is via het aanmaken van een account, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven. Het uitschrijven heeft tot gevolg dat Triplus Solutions alle gegevens verwijderd en vernietigd en dat deze niet langer meer beschikbaar zullen zijn, ook als de Gebruiker zich nadien terug registreert.
d. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten) na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Triplus Solutions kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van enig product dat door de Gebruiker gemaakt wordt. Indien het product of dienst van de Gebruiker volgens Triplus Solutions een inbreuk vormt op de goede zeden, in strijd is met een wettelijke bepaling, schade kan berokkenen aan enig derde, …(deze opsomming is niet limitatief en kan eenzijdig door Triplus Solutions uitgebreid worden) dan behoud Triplus Solutions zich het recht voor om, zonder opgave van reden, het product of dienst van de Gebruiker te verwijderen, of de Gebruiker te verwijderen van het Platform, zonder dat de Gebruiker recht heeft op enige vergoeding.
Triplus Solutions heeft het recht om een Gebruiker de toegang tot het Platform en plaatsen van orders te weigeren.
Het Platform mag door de Gebruiker niet gebruikt worden voor elk doel dat wettelijk verboden is.

3. Beperking aansprakelijkheid en links naar andere websites
Wanneer de gebruiker de website van Triplus Solutions bezoekt is dit op eigen risico. Triplus Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaat door het bezoek van de website.
Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Triplus Solutions en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.
Triplus Solutions heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.
Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

4. Intellectuele eigendom
Elk product aangemaakt door een Gebruiker blijft eigendom van deze Gebruiker.
De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te distribueren of te verkopen aan het publiek.
Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens
Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.
De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Triplus Solutions.  

Triplus Solutions verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘GDPR’) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform. Het gebruik van het Platform betekent dat u akkoord gaat met ons Privacybeleid.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Triplus Solutions haar maatschappelijke zetel heeft.

7. Overige bepalingen
Triplus Solutions behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.
In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Triplus Solutions zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Triplus Solutions behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Triplus Solutions niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Afnemer (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna “Klant” wordt genoemd).
De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.
Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.
Triplus Solutions behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Prijs
Op het Platform staan prijzen vermeld, deze prijzen gelden voor de Klant op het moment van de online plaatsing van het order via het Platform.
De prijzen zijn aangegeven in euro inclusief BTW.

3. Online bestellen
De Klant heeft de mogelijkheid om online een order te plaatsen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.
Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.
De Klant moet een geldig e-mailadres en aflevergegevens opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.
De Klant staat in voor de volledigheid van de gegeven informatie, zodat Triplus Solutions een product kan afleveren dat voldoet aan de verwachtingen van de Klant. Triplus Solutions zal na het plaatsen van het order door de Klant het product afleveren binnen de tijdspanne zoals aangegeven op het Platform.
Het Platform hebben het recht om een ingediend order van een Klant te weigeren, zonder opgave van redenen. In dit geval zal de door de Klant betaalde som teruggestort worden binnen een periode van 14 dagen.

4. Bevestiging en betaling van de bestelling
a. Betaling
De Klant verricht de betaling online op het moment van het plaatsen van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening. Enkel als de betaling aan Triplus Solution succesvol verricht is, wordt het product door het Platform aangemaakt.
De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.
In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.
De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.
b. Bevestiging
Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de factuur naar de Klant verzenden op elektronische wijze.

5. Bewijs
De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.
De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

6. Herroepingsrecht
(In overeenstemming met artikel VI.53. WER)
Door het feit dat elk product, aangemaakt door Het platform, uniek en op maat van de Klant gemaakt werd, is het herroepingsrecht niet van toepassing
De levering van het product zal plaatsvinden zoals aangegeven op het Platform. . Bij het plaatsen en betalen van het order via het Platform, ziet de Klant af van zijn herroepingsrecht.
Triplus Solutions zal zich voor de inhoud van zijn/haar product laten leiden door de informatie die de Klant heeft gegeven op het Platform. De Klant gaat ermee akkoord dat het platform de opgegeven informatie van de klant verwerkt in zijn product en de Klant dus geen aanspraak maken op het recht tot ontbinding van het order.

7. Gegevensbescherming
De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.
De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacy beleid dat beschikbaar is op het Platform.

8. Overmacht
Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.
In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

9. Onafhankelijkheid van de bepalingen
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Laatst bijgewerkt op 5 mei 2023